XUÂN AUSTRALIA

Trời vào hè, hôi hổi nóng mà xuân

Nóng đến cháy mà gọi là Tết đấy

Vì Úc châu Tết chẳng phải vào xuân

Trong chúng tôi hương vị vẫn ngọt ngào

Dù mai, đào đã rụng rơi mùa trước

Còn mùa nầy chỉ có tiếng cười thôi !

Ylang Tết tại Úc Ất Dậu 2017