Sớ táo quân

Kỷ Hợi táo về trời

Mà tôi lại đi xa

Biết báo cáo thế nào

Với Ngọc Hoàng Thượng Đế

Năm hai ngàn mười tám

Vui có buồn cũng có

Mọi chuyện lẽ thường thôi

Ông Táo có về trời

Có sao thì nói vậy

Mọi sự cũng qua rồi

Năm mới cần điều mới

Mong gió thuận mưa hoà

Nhà nhà vui hớn hở !

23 tháng chạp Mậu Tuất (28/1/2019)
Họa sớ đọc cho vui nè chị Lan:
Kỷ Hợi Táo chầu Trời

Đúng ngày đi xa chơi

Biết làm sao báo cáo

Cùng Ngọc Hoàng trên ngôi

Năm hai ngàn mười tám

Buồn xong rồi đến vui

Mây hết xanh , hóa xám

Táo nay lại lên Trời

Có sao thì nói vậy

Chuyện qua rồi cho qua

Không che cũng chẳng đậy

Năm mới đến kia mà

Mưa xuông và gió thuận

Mong mọi nhà reo vang

Trong niềm vui bất tận

Hơn pháo đỏ mai vàng ...