MƯA CUỐI CHIỀU

Giọt mưa đầu hạ buồn tênh

Mưa như gạt nỗi chông chênh cuộc đời

Mưa rơi từng hạt rơi rơi

Mưa thay nổi nhớ một thời hồng hoang

Mưa rơi ố vách tường loang

Tiếng mưa tí tách, nhặt khoan cuối chiều

Mưa ngưng ngọn gió hắt hiu

Riêng ta một bóng liêu siêu giữa trời.

Ylang cuối tháng 3.2019