Cuộc đời
Cuộc đời như chiếc vành xe ngựa
Lăn mãi trên đường sớm đến trưa
Lúc nào hết việc nằm một chỗ
Tựa lưng một chốc cũng chẳng thừa
Halan (12/2017)


Diễn Nho:
世 事
世 事 車 輪 是 似 如
路 上 滾 朝 至 午 於
終 事 何 時 臥 在 此
一 時 依 背 亦 無 餘


Thế sự 世事
Thế sự xa luân thị tự như
Lộ thượng cổn triêu chí ngọ ư
Chung sự hà thời ngọa tại thử
Nhất thời ỷ bối diệc vô dư.
Kim Lang (diễn Nho)
_____