Đỉnh Mùa Đông
Tình lên vút tận trên ngàn
Heo may cũng nỗi muộn màng theo anh
Tình neo đầu gió mong manh
Đôi tay đã mỏi vỗ dành tình yêu.
Đồi cao dốc thoải lưng chiều
Lũng hoang còn đợi dáng kiều diễm xưa.
Tình trao trọn khúc âm thừa
Trăm năm gìn giữ cho vừa tuổi em.
Phan Diên


Diễn Nho:
冬 頂
情 愛 高 登 源 在 定
從 風 西 北 我 遲 平
風 頭 單 薄 情 錨 切
兩 手 疲 勞 哄 愛 情
丘 崚 高 緩 坡 偏 向
谷 地 待 時 古 艷 形
情 交 音 曲 多 余 甚
持 緩 百 年 娘 歲 齡


Đông Đỉnh
Tình ái cao đăng nguyên tại định
Tòng phong tây bắc ngã trì bình
Phong đầu đơn bạc tình miêu thiết
Lưỡng thủ bì lao hống ái tình.
Khâu lăng cao hoãn pha thiên hướng
Cốc địa đãi thì cổ diễm hình.
Tình giao âm khúc đa dư thậm
Trì hoãn bách niên nương tuế linh.
Kim Lang (diễn Nho)

單薄 Đơn bạc (mong manh)
哄 Hống (dỗ dành)
緩坡 Hoãn pha (dốc thoải)
谷地 Cốc địa (lủng)
交Giao (trao)
西北風 Tây bắc phong (gió heo mai)
持 Trì (giữ lại)
疲勞 Bì lao (mỏi mệt)
歲齡 Tuế linh (tuổi tác)
____