Tướng Tâm Cảnh

Ngẫu hứng :
Liên hoàn TUỚNG-TÂM-CẢNH
1/ Tuớng do tâm:
Sắc tuớng linh khu diện,
Dịch động tại tâm sinh....
Hỉ lạc= nhan mãn nguyện !
Khủng sự= thủ-túc....kinh !

2/ Tâm do cảnh:
Tâm linh khu tùy cảnh,
PHONG lệ diễm...tình xuân !
THỦY cập đông...não lãnh !
Vô thuờng qui thế nhân....

3/ Cảnh do môi sinh:
Môi truờng linh khu tại,
(Nội hàm: không-thời gian)
An bình ,duy bất hoại...
Sự cố, lưu bất toàn ....
Tp.Thủ Dầu Một-2017
LHVKD,

____

Diễn Nho

相-心-景

1/ 相 由 心
色 相 靈 區 面
易 動 在 心 生
喜 樂 顏 滿 願
恐 事 手 足 驚

2/ 心 由 景
心 靈 區 隨 景
風 麗 艷 情 春
水 及 冬 惱 冷
無 常 歸 世 人

3/ 景 由 媒 生
媒 場 靈 區 在
內 函 空 時 間
安 平 唯 不 壞
事 故 留 不 全

Kim Lang (diễn Nho)

______