Cảm người xưa

Tình nào đẹp hơn tình Ngu Cơ
Ai người anh hùng hơn Hạng Võ
Bờ Ô Giang có đôi dòng lệ nhỏ
Thương anh hùng ta tặng một bài thơ.
Nguyễn Ban Sơ: Lời ru của đá (thơ), 2013, trang 71.


Diễn Nho

故 人 感
何 情 美 麗 虞 機 情
誰 是 英 雄 項 武 榮
珠 淚 滴 烏 江 渡 在
愛 英 雄 我 贈 詩 泠


Cố nhân cảm 故人感
Hà tình mỹ lệ Ngu Cơ tình
Thùy thị anh hùng Hạng Võ vinh
Châu lệ trích, Ô Giang độ tại
Ái anh hùng, ngã tặng thi linh.
Kim Lang (diễn Nho)

泠 Linh (dịu, êm ả)
_____