Cảm ơn đời
Đã cho em và anh
Những cái tên huyền diệu
Rồi gặp nhau trong một phút tình cờ
Để cùng nhau xướng họa những vần thơ
Cũng từ ấy hạt thơ mềm nhung nhớ.
Hoàng lan 2011


Diễn Nho:

感 恩 世
妹 兄 玄 妙 於 名 是
相 期 待 唱 和 相 詩
逢 天 機 遇 縁 相 遇
詩 句 望 懐 臑 自 時

Cảm ân thế 感 恩 世
Muội huynh huyền diệu ư danh thị
Tương kỳ đãi, xướng họa tương thi
Phùng thiên cơ ngẫu duyên tương ngộ
Thi cú vọng hoài nhu tự thì.
Kim Lang (diễn Nho: Cảm ơn đời)

_____