Nhược hoàn 若 還

若 還
若 還 一 日 以 生 存
這 世 何 吾 戀 惜 昆
紅 歲 滿 通 於 眾 夢
飛 騰 雲 影 儻 閒 敦

若 還 一 日 以 生 存
何 時 閒 適 飄 遊 奔
玩 星 暮 夕 乘 風 與
僵 臥 夢 多 滿 夜 昏

若 還 一 日 以 生 存
不 及 歸 來 又 祖 村
妥 志 桑 蓬 奔 到 處
市 回 待 母 餅 於 門

若 還 一 日 以 生 存
何 未 虛 無 夢 望 繁
思 慮 擔 心 何 利 益
已 成 眾 事 虛 空 渾

若 還 一 日 以 生 存
道 歉 已 由 淺 近 笨
感 謝 世 間 恩 義 沁
向 心 高 廣 天 鄉 尊
Nhược hoàn 若 還
Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Giá thế hà ngô luyến tích côn
Hồng tuế mãn thông ư chúng mộng
Phi đằng vân ảnh thảng nhàn đôn.

Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Hà thì nhàn thích phiêu du bôn
Ngoạn tinh mộ tịch thừa phong dữ
Cương ngọa mộng đa mãn dạ hôn.

Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Bất cập quy lai hựu tổ thôn
Thỏa chí tang bồng bôn đáo xứ
Thị hồi đãi mẫu bỉnh ư môn.

Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Hà vị hư vô mộng vọng phồn
Tư lự đảm tâm hà lợi ích
Dĩ thành chúng sự hư không hồn.

Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Đạo khiểm dĩ do thiển cận bổn
Cảm tạ thế gian ân nghĩa thấm
Hướng tâm cao quảng thiên hương tôn.
Kim Lang (diễn Nho: Nếu chỉ còn)

笨 Bổn (vụng vế)
昆 Côn (nhiều)
擔心 Đảm tâm (phập phồng)
道歉 Đạo khiểm (xin lỗi)
敦 Đôn (đốc thúc)
何未 Hà vị (còn đâu)
渾 Hồn (tất cả, mơ hồ)
閒適 Nhàn thích (thong thả)
______