老 母
老 母 髮 棕 退 色 型
番 番 全 抱 散 肩 性
天 上 星 光 當 降 落
紅 顏 一 劫 世 零 零

Lão mẫu
Lão mẫu phát tông thối sắc hình
Bà bà toàn bão tán kiên tính
Thiên thượng tinh quang đương giáng lạc
Hồng nhan nhất kiếp thế linh linh
Kim Lang (diễn Nho: Mẹ già)

番番 Bà bà (bạc phơ)
零零 Linh linh (chơi vơi)