娘 去娘 去 此 天 我 等 多何 時 樂 曲 詩 歌 和深 心 今 日 自 盤 問日 月 面 前 瞻 望 何
NƯƠNG KHỨ
Nương khứ thử thiên ngã đẳng đa
Hà thì nhạc khúc thi ca hòa
Thâm tâm kim nhật tự bàn vấn
Nhật nguyệt diện tiền chiêm vọng hà.
(diễn Nho: EM ĐI)EM ĐI


Em đi ngày ấy anh chờ


Bài thơ khúc nhạc bao giờ thấy trông


Bây giờ lòng lại hỏi lòng:


Thời gian trước mặt anh mong những gì?


Kim Lang (họa, lucbat.com, tuần 26/2012)