與 我 寄 銀 金 擇 面淚 落 愛 娘 遲 即 便同 天 地桑 田 不 别 縁
ƯỚC TÂM
Dữ ngã ký ngân kim trạch diện
Lệ lạc ái nương trì tức tiện
Tự tâm ước định đồng thiên địa
Thương hải tang điền bất biệt duyên.
Kim Lang

便 Tức tiện (dù cho)
桑 田 蒼 Tang điền thương hải
(ruộng dâu biển xanh): thay đổi
HẸN LÒNG

Với anh chọn mặt gửi vàng

Yêu em dù có muộn màng lệ rơi

Hẹn lòng cùng với đất trời

Ruộng dâu thành biển chẳng rời duyên em.

Kim Lang


_______