Ngay thẳng
Ông Diệp Công nói với Đức Khổng Tử rằng:
-“Ở xóm tôi có những người giữ phép ngay thẳng rất mực; như cha ăn trộm dê, con đứng ra làm chứng khai thật”.
Đức Khổng nói rằng:
-“Ở xóm ta, người ngay thẳng cư xử có khác: cha che lỗi cho con, con che lỗi cho cha; tình ngay thẳng vẫn ngụ trong đó vậy”.
(直 在 其 中 矣 Trực tại kỳ trung hỹ)

Luận ngữ (Đoàn Trung Còn dịch). Trí đức tùng thư, 1950. Trang 207.