HỌC

Học tài thi phận lời xưa
Học nhi ưu tắc nhiệm vừa cùng nhau
Học nhi bất yếm do đâu
Học thành danh lập đượm màu quê hương.
Kim Lang (lucbat.com)

Thành ngữ:
Học tài thi phận 施 分
Học nhi ưu tắc nhiệm (học tốt để lo nhiệm vụ)
Học nhi bất yếm (học không chán) 學 而 不 厭
Học thành danh lập