詩 曲發 呆 這 處


我 編


看 世 轉 頭 厭


存 詩 曲 於


THI KHÚC

Phát ngai lập giá xứ

Ngã biên lãnh cú tự

Khán thế chuyển đầu yếm

Nhược tồn thi khúc ư

(diễn Nho: KHÚC THƠ)