暴 情初 情 元 起 放 濃 飄茫 然 間 隔 推 調愛 娘 吾 未 暴 情 感相 遇 望 於 烏 鵲 橋BỘC TÌNH
tình nguyên khởi phóng nùng phiêu
Mang nhiên gian cách suy tư điệu
Ái nương ngô vị bộc tình cảm
Tương ngộ vọng ư ô thước kiềuTỎ TÌNH


Bắt đầu tình chớm lên men


Nghĩ suy vơ vẩn đan xen lòng mình


Yêu em chưa dám tỏ tình


Mơ cầu ô thước bóng hình bên nhau.


KL(trích lucbat.com)