TẢ
Tả dĩ khuy phiền sân
Tả dĩ thì gian tận
Tả dĩ nhân tâm tích
Tả dĩ thi tứ thâm
Tả dĩ tâm hồn thoát
Tả dĩ ca thanh ngâm
Tả dĩ tình vạn thế
Tả dĩ thực hoa tâm
KL (diễn Nho bài VIẾT)VIẾT


Viết cho vơi đi nhng mun phin
Viết cho vơi đi thời gian chết
Viết cho người dấu vết con tim
Viết cho hồn thơ chìm lắng đọng
Viết cho tâm hồn đặng thoát thai
Viết cho tiếng hát mãi ngân dài
Viết cho tình yêu hoài muôn thuở
Viết cho hoa lòng mở chân tâm


halan 2011