詩 情

詩 情 不

等 待 協 相 情

赤 绳 照 射 豪 光 亮

君 約 詩 情 月 下


THI TÌNH
Thi tình bất ảm vĩnh hằng minh
Xướng hòa đẳng đãi hiệp tương tình
Xích thằng chiếu xạ hào quang lượng
Quân ước thi tình nguyệt hạ tinh.TÌNH THƠ

Tình thơ sáng mãi không mờ
Mong nhau xướng họa đợi chờ hòa chan
Xích thằng chiếu rọi hào quang
Tình thơ ước hẹn cùng chàng dưới trăng.

Kim Lang