詩 天 地 保


言 辭 詩 曲 未


愛 世 愛 花 和 愛


ÁI XUÂN
Mộng thường tạc dạ trung nhân tuần
Xuân thi thiên địa bảo hương luân
Ngôn từ thi khúc vị hoàn hảo
Ái thế ái hoa hòa ái xuân.
Kim Lang (Diễn Nho: YÊU XUÂN)

因 循 Tạc dạ nhân tuần (đêm qua kéo dài)YÊU XUÂN

Đêm qua trong giấc mộng thường
Bài thơ xuân vẫn còn hương đất trời
Bài thơ chẳng viết hết lời
Yêu hoa, yêu nắng, yêu đời, yêu xuân.
(Hoàng Lan)