娘 詩

娘 詩 來 近

詩 言 月 映

輕 快 詩 到 處

音 符 詩 調 滿 情 親

NƯƠNG THI
Nương thi phong hướng phi lai cận
Thi ngôn như nguyệt ánh hoàng hân
Khinh khoái thi hương ư đáo xứ
Âm phù thi điệu mãn tình thân
KL (diễn Nho bài THƠ EM)

Khinh khoái (thoang thoảng)
到 處 Đáo xứ (khắp nơi, đó đây)
音 符 Âm phù (nốt nhạc)

THƠ EM
Thơ em, theo gió bay sang
Lời thơ như ánh trăng vàng đắm say
Hương thơ thoang thoảng đâu đây
Điệu thơ tràn nốt nhạc đầy dấu yêu
(lucbat.com tuần 38 2011)