沙 河
沙 河 本 已 蓬 莱 仙
白 雲 如 似 在 青 天
可 望 夜 長 不 可 即
南 柯 玄 夢 留 垂 眠

SA HÀ
Sa Hà bản dĩ bồng lai tiên
Bạch vân như tự tại thanh thiên
Khả vọng dạ trường bất khả tức
Nam kha huyền mộng lưu thùy miên!

SA HÀ
Sa Hà, tiên ở bồng lai cảnh
Như vầng mây trắng bầu trời xanh
Đêm dài mong mỏi, không với tới
Trong giấc nam kha giữ mộng lành!
Kim Lang (gởi người trong mộng)

沙 河 Sa Hà: tên tưởng tượng trong mộng.
Saha ( याहा ): phiên âm cách đặt tên tương tợ như Lá diêu bông của Hoàng Cầm.