人 生 似 風

駒 光 隙 以

忽 然 髪 退

這 世 無 空 是亦 盤 繞 其

愛 惡 恨 愁 即

亦 渴 希 望

厭 熕 失 望 實界…

SẮC KHÔNG
Nhân sinh tự phong phi
Câu quang quá khích dĩ
Hốt nhiên phát thối sắc
Giá thế vô không thị

Diệc bàn nhiễu kỳ vật
Ái ố hận sầu tức
Diệc khát ngưỡng hy vọng
Yếm phiền thất vọng thực

Vô thường giới…sắc không
Kim Lang (diễn Nho bài SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG)

駒 光 Câu quang quá khích (bóng câu qua khe); Câu (ngựa khỏe)

Bàn nhiễu (quanh quẩn)

SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG

Đời người như gió qua
Như bóng câu ngang cửa
Bổng chốc tóc phai màu
Cõi này có gì đâu


Cũng quẩn quanh mấy thứ

Cũng yêu, ghét, hận, sầu
Cũng khát khao, hy vọng
Cũng thất vọng, chán chườngCõi vô thường ....sắc không ! ?

ylang 10.011