千 年


何 彩 千 年 瘦 弱 然


千 年 長 短 紗 懷 念


千 年 恆 等 待


千 年 寂 路THIÊN NIÊN
Hà thái thiên niên sấu nhược nhiên
Thiên niên trường đoản sa hoài niệm
Thấu dạ thiên niên hằng đẳng đãi
Thiên niên tịch lộ ảnh khuynh biên.
KL (diễn Nho: NGÀN NĂM)NGÀN NĂM


Ngàn năm gầy guộc dáng ai


Ngàn năm sợi vắn sợi dài nhớ thương


Ngàn năm đợi suốt canh trường


Ngàn năm bóng đổ bên đường quạnh hiu


Ylang