求 愿淚 珠 熕


CẦU NGUYỆN
Hà thi tác ngã khuyên
Thi hiệt lệ châu phiền
Hợp thập nguyện cầu bái
Hà thi thiên sắc nhiên.
KL (diễn Nho: NGUYỆN CẦU)NGUYỆN CẦU
Thơ ai vây kín hồn ta
Trang thơ đọng giọt lệ ngà lo âu
Chắp tay ta khấn nguyện cầu
Thơ ai vẫn thắm màu xanh sắc trời
Ylang