Hằng năm lụt nước ta


Bão dông lượt mọi nhà lo âu


Dân lành lam cơ cầu


Quan tham bè ngồi đâu hỡi trời!

LỤT


Bão dông lụt lội quanh ta


Bán buôn lụt vốn phiền hà lo âu


Dao cùn cưa lụt chẳng cầu


Anh hùng lụt chí buồn lâu ngất trời.


gLan (họa)