覺 岸世 生 苦 海 多


入 易 出 難 且


莫 嘆 息 哀 叫


修 先 自 拕


常 念 阿 彌 陀


刻 釋 迦 言 可


深 知 眞 本 我


以 苦 海 超 過

GIÁC NGẠN
Thế sinh khổ hải đa
Nhập dị xuất nan thả
Mạc thán tức ai khiếu
Thân tu tiên tự đàThường niệm A Di Đà
Khắc Thích Ca ngôn khả
Thâm tri chân bản ngã
Dĩ khổ hải siêu qua.
KL (diễn Nho : BỜ GIÁC của PĐN)

Thả (lại, càng, còn)

Đà (mang theo)BỜ GIÁC
Đời mênh mông biển khổ
Vào dễ, khó thóat ra
Đừng than trách kêu la
Mà tự tu trước đã!


Thường niệm A Di Đà
Lời Thích Ca tạc dạ
Thấy rõ hết cái ta
Để vượt qua bể khổ.
Phạm Đình Nghi: TIẾNG TƠ LÒNG 6
Nxb Thanh Niên, 2011, tr. 383