永 懷黄 蘭 花 朵 澄 黄 元揺 揺 風 對 晚 雲 穿有 只 園 一髣 髴 何 如 願
VĨNH HOÀI
Hoàng lan hoa đóa trừng hoàng nguyên
Dao dao phong đối vãn vân xuyên
Hữu chỉ thùy viên nhất thảo tùng
Hương phi phảng phất hà như nguyện.
(diễn Nho : NHỚ MÃI)

Tùng (bụi cây)NHỚ MÃI

Hoàng lan vàng ánh đóa hoa
Đong đưa trước gió chiều tà áng mây
Vườn ai chỉ một bụi cây
Mà sao phảng phất hương bay thỏa lòng
Kim Lang (họa bài : TÌM QUÊN)