蓮 (2)蓮 花 泥 近


清 高 色 仍 然 白


是 有 情Liên (2)

Liên hoa khaịn
thanh cao sắc, nhưng nhiên bạchtrinh,
chân tâm thị hữu tình.

SEN

Bông sen nở gần bùn
Sắc thanh cao mà vẫn bạch trinh
Lòng thành thật hữu tình.

Kim Lang – chuyển Haiku bài LIÊN (1)

____