IÊC

Ngựa mang hàm thiếc
Giả câm giả điếc
Hậu quả mất việc.Khỉ làm trò xiếc
Thiên hạ mắng nhiếc
Ngồi không rách việc.Mơ con cá diếc
Bao bằng giấy thiếc
Hoành tráng yến tiệc.Bầu trời xanh biếc
Cửa nhà đơn chiếc
Còn gì hối tiếc ???