(1)
至 尊 坐 上 蓮 臺


LIÊN (1)

Liên nhưng nhiên liên, liên nê tại
Thế gian trần tục, trinh bạch bài
Liên sắc thâm nồng, minh hương vị
Chí Tôn tọa thượng, hạ liên đài.

Kim Lang (diễn Nho bài SEN)