CHÍNH DANH

Thượng bất chính, hạ ra sao?
Quang minh chính đại lúc nào tìm đâu?
Chính nhân quân tử với nhau
Công minh chính trực bền lâu thỏa lòng.

gLan (họa bài TRỒNG NGƯỜI)