TRỒNG NGƯỜI

Nhất niên chi kế làm sao?
Thập niên chi kế khi nào ở đâu?
Bách niên chi kế cùng nhau
Thụ nhân thụ mộc trước sau một lòng.

Kim Lang (lucbat.com)


十 年 樹 木, 年 樹 人
Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân
(mười năm trồng cây, trăm năm trồng người)