一 念 愴

味 散 然 當
景 中 已 來 無
幸 福 滿 虧 天 熕 雜
懐 抱 一 念 愴


NHẤT NIỆM THƯƠNG

Hoa hồn hương vị tán nhiên đương
Cảnh trung thùy dĩ lai vô thường
Hạnh phúc mãn khuy, thiên phiền tạp
Hoài bảo tâm tư , nhất niệm thương.

Kim Lang (diễn Nho bài MỘT NỖI NIỀM)