THẤT THẬP
Nhân sinh thất thập tính sao?
Sống lâu trăm tuổi như vào gió mưa
Bách niên giai lão người xưa
Thụ nhân chi kế danh thừa ngàn thu.

gLan (họa bài TUỔI QUẦNG THU)


年 皆 老
Bách niên giai lão

年 之 計 莫 樹 人
Bách niên chi kế mạc như thụ nhân
(kế hoạch trăm năm không gì bằng trồng người)