HỌC HÀNH

Không biết thì hỏi thẹn sao?
Tầm chương trích cú rào rào như mưa
Sân Trình cửa Khổng ngày xưa
Đề danh bảng hổ kế thừa xuân thu.

Kim Lang (lucbat.com)