LỜI NÓI

Lời nói như gấm thêu hoa
Vừa lòng mát dạ người xa kẻ gần
Nhất ngôn quân tử thế trần
Chớ đừng xảo ngữ vong ân ra gì.

gLan (họa bài ĐẠI KHÁI)