葵 菊 表

XUÂN CA
Thiên đương xuân, hoặc ngã tâm xuân ?
Thiên sương nhiên hốt hóa huân huân
Tùy trúc phong xuy mạt niểu niểu
Dã quỳ cúc biểu tân y thuần.
Nhan khai tiếu trục biên thần tại
Liễm liễm khúc ca nhạc khởi luân.
Triệu triệu phong linh thanh nhiệt náo
Tâm căn tiết tấu khúc tường xuân.
KL(diễn Nho: XUÂN CA)