Viết thử trong Blog để xem như thế nào :)
Đang kiểm tra lại như thế nào :s21:

[COLOR=#006400][B][SIZE=12px]Gió đưa cành trúc là đà
Tiếng chuông Thiên mụ canh gà thọ xương[/SIZE][/B][/COLOR]