Thử viết tiếng Việt có dấu trong phiên bản mới vừa mới upgrade ngày hôm nay.
Tiếng Việt mến yêu ngàn đời vẫn là mãi mãi. :s21:
OKAY

[SIZE=3][COLOR=black]Cảm ơn một [B][COLOR=red]Chút[/COLOR][/B] bình thường[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=3][COLOR=black]Cho ta [B][COLOR=red]Lưu lại[/COLOR][/B] trên đường em qua[/COLOR][/SIZE]
[B][SIZE="3"]Cảm ơn gần cảm ơn xa[/SIZE][/B]