Thử gõ tiếng Việt với mViệt khi vừa mới upgrade VB version 3.8.5 OKAY :lya: