Sống … Chết … ( 6 )

Sống thời nay khó làm người chân thật
Ít hay nhiều cũng đều có dối gian
Cùng
...